ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ

  • ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣವು ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಅತಿಥಿ ಗೃಹ, ಸಭಾಂಗಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 80+ ಸುರಕ್ಷಿತ ವೈಫೈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವೈಫೈ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
  • ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನೊಳಗಿನ ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.