ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ವರದಿ (2020-21)

01 ಘಟಕ / ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನಂತೆ
02 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಘಟಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು 3
ನೇರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಕಾಲೇಜು 01
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು 30
ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು 14
ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು 46
ಒಟ್ಟು 94
03 ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಳ ವಿವರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 16
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 05
ಒಟ್ಟು 21
04 ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ನಿಯಮ 1956 ರಡಿಯಲ್ಲಿ 2(ಎಫ್) ಮತ್ತು 12(ಬಿ) ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳು 2 (ಎಫ್) 17
2 (ಎಫ್) ಮತ್ತು 12 (ಬಿ) 32
05 ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳು   ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 12
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 06